Рўзи ҷахонии мубориза алайхи мехнати кўдак – 12 июн

 Мавзўи асосии  Рўзи љањонии мубориза бо мењнати кўдак дар соли 2016 занљирањои таъминот[1] мебошад. Ин занљирањо тадриљан мураккаб гардида, бахшњои калон, кишварњову минтаќањоро фаро мегиранд. Ва дар њар кадоме аз онњо - дар соњаи кишоварзї, моњидорї, саноати коркарди мањсулот ва кўњкорї, соњаи хизматрасонї ва сохтмон айни замон, њам дар сатњи миллї ва њам дар сатњи љањонї эњтимоли мављудияти мењнати кўдак њаст, ки бо он мисли пештара 168 миллион бача фаро гирифта шудааст.

Вазифаи барњам додани мењнати кўдак дар занљирањои таъминот ба њар кас дахл дорад ва барои иљрои он тасмимњои ќотеъонаи њукуматњо, ташкилотњои коргарон ва корфармоён, инчунин худи корхонањо талаб карда мешавад.

 Дар Декларатсияи сељонибаи принсипњои аз тарафи СБМ ќабулгардида, ки ба корпоратсияњои (ширкатњои бузурги) сермиллат ва сиёсати иљтимої (Декларатсия дар бораи КСМ – Корпоратсияњои сермиллат) дахл дорад, зикр мешавад, ки њамаи корхонањо вазифадоранд ќонунгузории миллиро риоя намоянд ва барои амалї гардонидани кулли принсипњои асосї ва њуќуќ дар соњаи мењнат, аз љумла барњам додани мењнати кўдак, мувофиќи муќаррароти Конвенсияи СБМ  дар бораи синни њадди аќалли ќабул ба кор (№ 138) ва Конвенсияи СБМ дар бораи шаклњои бадтарини мењнати кўдак (№ 182), мусоидат кунанд.

             Мењнати кўдак дар бисёр соњањо  мављуд аст, аз љумла дар соњаи кишоварзї ва иќтисодиёти ѓайрирасмї, дар он љое, ки танзими давлатии бозори мењнат, иттифоќњои касаба ва ташкилотњои корфармоён аксар хеле заифанд ё вуљуд надоранд, инчунин дар мавзеъњое, ки бо сабаби набудани имконият мавриди таваччуњи нозирони мењнат ќарор нагирифтаанд. Дар занљирањои таъминот, бачањо, имкон дорад, дар устохонањои хурд ё хона кор кунанд, ки ин боиси мураккаб шудани љараёни ошкорсозї ва барњам додани мењнати кўдак мегардад. Кўдакони зиёд дар истењсоли мањсулот ва хизматрасонии бозори байналмилалї шуѓл меварзанд, аммо миќдори хеле бештари онњо ба истењсоли мањсулот барои истеъмоли дохилї  љалб мегарданд.

 [1]Занљирањои таъминотпайдарпайии амалњо (равандњо), ки њангоми истењсол ва таќсимоти  мањсулот иљро мешаванд.Агентии меҳнат ва шуғли аҳолӣ

к. А.Навои, 5/1 734026,

Душанбе, Тоҷикистон

Тел.: (+992 37) 236-89-92

Факс: (+992 37) 236-22-41

e-mail: sector.clms@yandex.ru