Таҷрибаи ба даст омада

Сабаќњои гирифташуда аз таљрибаи амалї дар рафти аз тарафи муассисаи давлатии «Маркази таълими калонсолони Тољикистон» - и Вазорати мењнат ва њифзи иљтимоии ањолии Љумњурии Тољикистон бо кўмаки МОТ – ИПЕК дар солњои 2009 – 2013 пиёдасозии лоињањо оиди рушди системаи мониторинги мењнати кўдак дар Тољикистон.

Ин баррасї тањлили фаъолият, натиљањо, таљрибаи ѓунгардида ва сабаќњои гирифташударо дар рафти амалигардонии лоињањои бањампайвастаи дар боло зикршуда ифода мекунад. Вазифаи баррасии мазкур шарњи хатарњои эњтимолї ва монеањоеанд, ки дар рафти татбиќи лоињањо ба вуљуд омадаанд ва имконияти ба вуљуд омаданашон њаст, инчунин роњњои бартараф намудани онњо мебошад.

Ба њисобот љадвали «Сабаќњои гирифташуда» замима мегардад, ки мазмуни онњоро дар шакли тезис мефањмонад (замимаи №1).

Фаъолияти вобаста ба рушди системаи мониторинг дар Тољикистон дар рафти амалигардонии лоињањо бо кумаки МОТ – ИПЕК, рушди нињодии мониториги мењнати кўдак, санљиш ва ба шароити Тољикистон мутобиќкунонии моделњои мониторинги мењнати кўдакро дар давоми 4 сол (2009 – 2014) дар бар мегирифт. Аз ин сабаб баррасї ду бобро ташкил мекунад: «Ташаккул ва рушди инфрасохтори нињодии системаи мониторинги мењнати кўдак дар Тољикистон» ва «Мониторинги мењнати кўдак дар ноњияњои пилотї (озмоишї): фаъолияти амалї оид ба санљиш ва мутобиќкунонии моделњои ММК дар Тољикистон».

Система мониторинга детского труда - извлечённые уроки.pdfАгентии меҳнат ва шуғли аҳолӣ

к. А.Навои, 5/1 734026,

Душанбе, Тоҷикистон

Тел.: (+992 37) 236-89-92

Факс: (+992 37) 236-22-41

e-mail: sector.clms@yandex.ru