МОТ-ИПЕК дар Тоҷикистон


Фаъолияти СБМ-БББМК дар Ҷумҳурии Тоҷикистон

Барномаи байналмилалии СБМ оид ба барњам додани мењнати кўдак (СБМ-БББМК) дар Љумњурии Тољикистон аз соли 2005 бо маќсади расонидани ёрии техникї дар татбиќи Конвенсияи СБМ аз соли 1973 дар бораи синни њадди аќалли ќабул ба кор (№ 138) ва Конвенсияи СБМ аз соли 1999 дар бораи манъ намудани шаклњои бадтарини мењнати кўдак ва андешидани чорањои фаврї барои барњам додани онњо (№ 182) амалї мегардад. Фаъолияти СБМ-БББМК дар Љумњурии Тољикистон аз тарафи Вазорати мењнати ИМА ва Њукумати Олмон дар доираи лоињаи минтаќавии «Барњам додани мехнати кўдак дар Осиёи Марказї – аз ўњдадорињо ба амалиёт» (PROACT-CAR) маблаѓгузорї мегардид, ки дар Ќазоќистон ва Ќирѓизистон низ татбиќ мешуданд. Стратегияи СБМ-БББМК мувофиќсозии тадбиру чорањоро дар сатњи сиёсї, бо маќсади фароњамоварии шароити мусоид барои фаъолият дар бахши мењнати кўдак, инчунин кор дар сатњи љамоатњои мањаллї, ки ба расонидани хизматњо нигаронида шудаанд, дар назар дорад. Самтњои афзалиятноки фаъолияти СБМ-БББМК дар кишвар дар чорчўби Наќшаи глобалии амалњо (аз сўи Шўрои маъмурии СБМ дар соли 2006 ќабулшуда) муайян мешавад. Ин наќша маќсадњои дар сатњи байналмилалї мувофиќашудаи барњам додани шаклњои
бадтарини мењнати кўдакро то соли 2016 дар бар мегирад. Ѓайр аз ин афзалиятњои лозимаи фаъолияти СБМ-БББМК аз тарафи Харитаи Гаагавии роњ 3 ва Барномаи кишварии мењнати шоиста дар Тољикистон муайян мегарданд.

Самтњои асосии фаъолияти СБМ-БББМК

1. Њампайвандии (њамгироии) масоили мењнати кўдак ба санадњо ва сохторњои миллии њуќуќї ва сиёсї;
2. Васеъ намудан ва таќвият додани манбаъњои дониш дар бахши ШБМК;
3. Ќавигардонии нерумандии мансабдорони давлатї, кормандон ва кордењон, созмонњои љамъиятї;
4. Боло бурдани дараљаи огањии љомеаи васеъ дар бораи мушкилоти мењнати кўдак;
5. Расонидани хизматњои бевосита ба кўдакони коргар ва кўдакони гурўњи осебпазир, аз љумла амалї намудани системаи мониторинги мењнати кўдак (СММК) ва мусоидат ба шуѓли љавонон.

Иттилооти пурра


Агентии меҳнат ва шуғли аҳолӣ

к. А.Навои, 5/1 734026,

Душанбе, Тоҷикистон

Тел.: (+992 37) 236-89-92

Факс: (+992 37) 236-22-41

e-mail: sector.clms@yandex.ru