Харита ва манбаи иттилоотӣ оид ба ҳифзи ҳуқуқи кӯдак

Мењнати кўдакон дар љумњурї њамчун яке аз мушкилоти рўз, ки ташвиши  љомеаро ба миён овардааст, боќї мемонад. Дар Тољикистон барњам додани мењнати кўдакон  мавриди таваљљўњи ташкилотњои мухталифи мањаллї ва байналмилалие  мебошад, ки дар самти пешгирї ва аз бозори мењнат хориљ кардани кўдакон тањќиќот анљом медињанд ва лоињањои гуногунро татбиќ менамоянд.   

Бо  назардошти ўњдадорињои байналмилалии ќабулнамуда, Тољикистон  якљоя бо шарикони сељониба (маќомоти давлатї, иттифоќњои касаба, иттињодияњои корфармоён“Барномаи миллї оид ба барњамдињии шаклњои бадтарини мењнати кўдакон дар Љумњурии Тољикистон барои солњои 2015-2020” - ро омода намуда аз 31 октябри соли 2014 тањти № 690 бо ќарори Њукумати Љумњурии Тољикистон тасдиќ карда шуд. 

Бо маќсади фароњам овардани шароити мусоид барои пешгири ва барњамдии шаклњои бадтарини мењнати кўдакон ва иљрои банди 19 Наќшаи амалњо оид ба барњамдињии шаклњои бадтарини мењнати кўдакон дар Љумњурии Тољикистон барои солњои 2015-2020 "Харита ва манбаи иттилотї" оиди фаъолияти њамаи ташкилотњо дар самти мењнати кўдакон, њифзи њуќуќи кўдакон ва хизматрасонї ба онњо тартиб дода шудааст.

Бинобар ин, рўйхати ташкилотњое, ки бо масъалаи њифзи њуќуќи кўдакон ва хизматрасонї ба онњо машѓуланд замима мегардад.  

Ташкилотњои давлатї;

Созмонњои байналмилалї;

Ташкилотњои љамъиятї дар шањри Душанбе;

Ташкилотхои чамъияти дар вилояти Хатлон;

Ташкилотхои чамъияти дар ВМКБ;

Ташкилотхои чамъияти дар вилояти Сугд;

Ташкилотњои љамъиятї дар НТЧ.


Харита мунтазам бо маълумоти нав пурратар мегардад.Агентии меҳнат ва шуғли аҳолӣ

к. А.Навои, 5/1 734026,

Душанбе, Тоҷикистон

Тел.: (+992 37) 236-89-92

Факс: (+992 37) 236-22-41

e-mail: sector.clms@yandex.ru